I Lima saknas idag anläggningar som kan nyttjas för bad, simundervisning, friskvård och fritidsaktiviteter. En fungerande badanläggning och andra anläggningar för friskvård, rekreation och turism har stor betydelse för såväl befolkningen inom Lima som för en ökad turism. En utveckling av Äråbadet har potential att skapa arbetstillfällen, såväl för drift och skötsel av Äråbadet som indirekt genom en utökad turism, En utveckling av Äråbadet innebär möjligheter att marknadsföra Lima och stärka Limas attraktivitet för boende samt skapa möjligheter att bibehålla och utöka utbudet av service i Lima och i nordvästra Dalarna.

Syftet är att besökarna till området skall ha möjlighet till lek och bad, Anläggningen skall vara en samlingsplats för olika aktiviteter som cykel, fiske, boule, hästskokastning, vandring, samt presentation av företag, informationsplats för natur och kultursevärdheter, övriga aktiviteter och arrangemang , samt en uppställningsplats med eluttag och sanitetsutrymmen för campingbilar och campingvagnar. Anläggningen skall anpassas för barn, ungdom och personer med funktionsnedsättning.

Efter genomförd utveckling blir Äråbadet en central mötesplats. Äråbadet har potential att utvecklas till en mönsteranläggning för fritidsaktiviteter för såväl boende i kommunen som för tillresande. Uppförande av nya bättre anpassade byggnader/anläggningar samt utveckling av aktiviteterna kommer att utföras med miljö och hållbarhetsaspekten i fokus. Målet är att få en anläggning med aktiviteter som genererar ett minimum av påverkan och förbrukar ett minimum av resurser. Som ett led i detta har projektet även ansökt om ett LONA-bidrag från Naturvårdsverket för att utveckla/bygga en miljöstation kopplat till området. Projektet kommer även att nyttja modern teknik, solceller, styrutrustning och informationsteknik för att minimera påverkan på miljön. Organiserat arbete mellan företag , ideella föreningar, Lima Besparingsskog, Malung-Sälens kommun, barn, ungdom och pensionärer. Integration av olika åldersgrupper och samverkan mellan ideella, privata och offentliga aktörer. Utreda om uppvärmning av bassängerna delvis kan ske med överskottsvärme från närliggande Lima Tvätten AB för att möjliggöra uppvärmning av bassängerna hela perioden maj – september. Uppvärmning kan också ske av lokaler. Anpassa badanläggningarna så att även personer med funktionsnedsättning kan nyttja dessa. Modern naturcamping åretrunt som kan nyttjas som komplement av närliggande skidanläggningar. Ur service och marknadsföringssynpunkt är Äråbadet en nyckelanläggning för att locka människor till bygden. Den nya flygplatsen i Sälen bidrar till ett ökat antal besökare från storstadsmiljöer som har behov av lugna och natursköna besöksmål. Projektets samverkan med Sälenfjällen bidrar till utökade aktiviteter till gagn för hela området.

Besöksnäringen