En väl fungerande infrastruktur är viktig för befolkningen. En hållbar mobilitet kräver att traditionella transportmöjligheter kan kombineras där inte dessa transporter nyttjas, exempelvis med cykel, gång med mera. Det kombinerade resandet skapar förutsättningar som får positiva effekter utifrån ett folkhälsoperspektiv. För att persontrafiken ska fungera ändamålsenligt behövs  pendlarparkeringar för de som inte bor i centralorten och är inresta med bil. Leaderområdet kan skapa förutsättning för pendlarparkeringar som samtidigt skapar attraktiva knutpunkter där byte av färdmedel kan ske. Detta för att verka för att allmänna kommunikationer bättre kan nyttjas för att bland annat minska miljöpåverkan, skapa en hållbar mobilitet på ett tryggt och ändamålsenligt sätt.

Leaderområdet vill ge förutsättningar för digital kompetenstillförsel så att ny teknik kan nyttjas till en högre grad. Kompetenshöjande insatser skapar möjlighet att nyttja den digitala service.  Detta bidrar till möjligheter för den som bor på landsbygd att ta del av utbud på samma sätt som den som bor i en tätort med tillgång till service.

Infrastruktur för tillgänglighet av fritidsaktiviteter för bland annat allt från skoter till vandring samt ett tillfredställande vägnät utanför det allmänna vägnätet måste upprätthållas och utvecklas. Många har idag inte möjligheten att uppleva exempelvis vandringar, naturupplevelser med mera såsom äldre, personer med funktionshinder och barn. Många skulle kunna få en bättre livskvalitet om tillgängligheten förbättrades. Tillgängligheten idag exkluderar ofta funktionshindrade, äldre och barn från att kunna nyttja befintligt utbud. Här ser vi flera utvecklingsmöjligheter genom skapande av fritidsområden som är tillgängliga för alla. Exempelvis möjlighet att fiska för funktionshindrade och äldre är också mycket begränsat vilket kan förbättras. Utbud av goda fritidsaktiviteter för alla ökar attraktionskraften för området. Detta gäller både för boende och besökare. Infrastruktur för fritidsaktiviteter är även beroende av olika miljöhänsyn för att möjliggöra att nyttjandet är hållbart över tid. Leaderområdet vill verka för att skapa förutsättningar för ett både miljömässigt och säkert nyttjande av infrastruktur för fritidsaktiviteter då vi ser att det ökade intresset för naturturismen skapat ett högre tryck på värdefulla naturresurser och områden.

Läs ansökningskriterier för:

 • Förening
  Du kan söka stöd för:
  • Projekt för persontransport i anslutning till allmänna kommunikationer, exempelvis bilpooler, samåkningsprojekt med mera.
  • Tillgänglighetsanpassning av befintliga leder eller områden för fritidsaktiviteter med fokus på äldre, personer med funktionshinder och barn.
  • Projekt för nya tekniska lösningar kopplade till kommersiell service genom att en ny teknik förenklar och ger fler användare möjlighet att använda servicen.
  • Projekt som skapar nya mötesplatser för flera generationer som innehåller barn- och familjeaktiviteter kopplade till servicefunktioner och kultur.
  • Utveckla produkter som är användarvänliga och kopplade till sjuk- och vårdservice.
  • Kompetensutveckling för användning av ny teknik kopplad till nya tekniska lösningar inom kommersiell service.
  • Skapa nya och innovativa servicepunkter

  Finansiering för förstudier, reparationer av byggnader, förbättring av anläggningar som är enbart investering beviljas inte.

   

 • Organisation
  Du kan söka stöd för:
  • Projekt för persontransport i anslutning till allmänna kommunikationer, exempelvis bilpooler, samåkningsprojekt med mera.
  • Tillgänglighetsanpassning av befintliga leder eller områden för fritidsaktiviteter med fokus på äldre, personer med funktionshinder och barn.
  • Projekt för nya tekniska lösningar kopplade till kommersiell service genom att en ny teknik förenklar och ger fler användare möjlighet att använda servicen.
  • Projekt som skapar nya mötesplatser för flera generationer som innehåller barn- och familjeaktiviteter kopplade till servicefunktioner och kultur.
  • Utveckla produkter som är användarvänliga och kopplade till sjuk- och vårdservice.
  • Kompetensutveckling för användning av ny teknik kopplad till nya tekniska lösningar inom kommersiell service.
  • Skapa nya och innovativa servicepunkter.

  Finansiering för förstudier, reparationer av byggnader, förbättring av anläggningar som är enbart investering beviljas inte.

   

   

Uppfyller ni kriterierna är ni välkomna att göra en intresseanmälan genom att klicka nedan.

Intresseanmälan