Aktiviteter och service för lokal utveckling

I området är avståndet till service varierande och för de som bor långt från centralorten så är det viktigare att behålla den lokala servicen och även att utveckla nya mötesplatser. Samtidigt kan de centra som ligger nära tätorten lida av närheten till kommersiella centrum och på grund av detta få ett begränsat kundunderlag. Många butiker fungerar ...

Se ansökningskriterier

Arbetsmarknad och näringslivets utveckling

I området är ensam- och småföretagandet stort. I Dalälvarnas utvecklingsområde har framkommit behov av konkreta insatser för att företagen ska leva vidare över generationsgränser. Flera lönsamma företag har avvecklats på grund av att kunskap inte funnits om hur ett generationsskifte kan genomföras. Bland annat besöksnäringen har stor potential f...

Se ansökningskriterier

Befolkningsutveckling

I området ses den negativa befolkningsutvecklingen på landsbygden som ett hinder för utvecklingen. Ålderssammansättningen behöver gå emot fler invånare i arbetsför ålder och mot en bredare bas av yngre och barnfamiljer. Utmaningen är att skapa en attraktiv miljö för alla åldrar. En positiv befolkningsutveckling behövs och den behöver göras med häns...

Se ansökningskriterier

Besöksnäringen

Besöksnäringen är stark i området. Natur och kultur är resurser som står i fokus i flertalet aktiviteter. Behovet av att skapa fler besöksmål finns i många delar av området samt att kunna paketera besöksmålen och att marknadsföra aktiviteterna. Marknadsföringen för att få besökare att stanna till i de mindre orterna behövs. Det behövs också en stör...

Se ansökningskriterier

Energi, klimat och miljö

Inom energiområdet har tydliga behov analyserats vad gäller alternativa energikällor. Här vill vi arbeta vidare med nyttjande av restprodukter från skog- och skogsindustrin. Vi vill också stimulera till innovativa lösningar för vindkraftsenergi och andra energismarta lösningar. Här blir regionala och sociala fonden viktiga finansiärer som kan bidra...

Se ansökningskriterier

Engagemang för samarbete och samverkan

I Dalälvarnas utvecklingsområde finns ett starkt föreningsliv. Rekryteringen till föreningslivet av nya eldsjälar är svår och behovet av att engagera flera för att skapa ett bredare engagemang med bland annat nytänkande är stort. En stor potential för ett innovativt föreningsliv finns i att engagera fler målgrupper med olika kulturer och traditione...

Se ansökningskriterier

Fiske

Fiske är en naturlig men förhållandevis outnyttjad resurs och det finns stort intresse för utveckling av fisket i området. I dialog med lokala fisketurismföretagare, fiskevårdsområdesföreningar och andra turismföretag har behov framställts för att gynna en lokal och hållbar utveckling. Bland annat rör det sig om främjande av marknadsföring av nya o...

Se ansökningskriterier

Integration

Det finns plats för många olika människor i området och skapar vi ett tolerant samhälle där alla är delaktiga medför det i förlängningen en högre tillväxt och en attraktionskraft för kreativa människor och ett breddat företagsklimat. Ett behov är ökat engagemang i bland annat föreningslivet som kan främjas av åtgärder för integration. I området fin...

Se ansökningskriterier

Kommunikation och infrastruktur

En väl fungerande infrastruktur är viktig för befolkningen. Bland de som bor och verkar i området efterfrågas bättre vägar, bättre kollektivtrafik bland annat genom synkronisering av busstrafik, nyttjande av skolbussar, snabbussar med mera. Utbyggda gång- och cykelvägar är viktiga för att barn och ungdomar och de som inte färdas med bil ska, på ett...

Se ansökningskriterier

Skog och mark som resurs för ett hållbart näringsliv

Skogen är en naturresurs inom området. Många näringar inom Dalälvarnas utvecklingsområde har skogen som grundförutsättning, alltifrån skogsindustrin till aktiviteter för besöksnäringen. Skogsnäringen är av tradition mansdominerad och här vill vi bredda och skapa goda förutsättningar för kvinnor att mer aktivt komma in i näringen. Behov finns för kv...

Se ansökningskriterier