I området är ensam- och småföretagandet stort.  Därför vill vi gynna företagandet och bidra till ett bättre företagsklimat på landsbygden.

I och med starkt och ökat fokus på miljö och klimat så finns det stor potential för att bredda utbudet av produkter och tjänster och hitta nya målgrupper. Samverkan mellan företag för ett hållbart utbud av service och aktiviteter är en möjlig väg till utveckling. Natur-, kultur- och friluftsupplevelser som utgör innovation på den lokala marknaden kan ytterligare bredda utbudet för att gynna en hållbar utveckling.

En effekt av pandemin har medfört att arbete inom bland annat tjänstesektorn kan ske på distans. Leaderområdet vill verka för ett möjliggörande av distansarbetsplatser och innovativa mötesforum för ett hållbart arbetsliv. En högre kompetensförsörjning behövs då områdets näringsliv har svårt att få rätt kompetens utifrån sitt arbetskraftsbehov i takt med att andelen av befolkningen som inte är i arbetsför ålder växer. Samarbetet mellan skola och näringsliv behöver utvecklas och bli starkare då det är viktigt för unga att få kunskap om näringslivets möjligheter och utbud.

Skogen är en stor naturresurs inom leaderområdet och många näringar har skogen som grundförutsättning alltifrån skogsindustrin till aktiviteter för besöksnäringen. Då skogsnäringen av tradition är mansdominerad vill vi bredda och skapa goda förutsättningar för kvinnor att mer aktivt komma in i näringen. En stor del av skogen i området ägs av privatpersoner där skogsmarken fortfarande är ägosplittrad och utgör hinder för lokal och innovativ utveckling. Intresset för att äga skogen är varierande och i de fall skogsägandet inte följs med ett större intresse utvecklas inte möjligheten till ett aktivt skogsbruk. Leaderområdet vill möjliggöra ökat intresse, samverkan och nya nätverk.

Området har även många små och större jordbruksnäringar för livsmedelsproduktion där leaderområdet vill bidra till att främja hållbara näringar så att nya marknadsmöjligheter öppnas. Områdets lokalproducerade livsmedel har stor efterfrågan från livsmedelsproducenter och restauranger. Näringar som fokuserar på lokalproducerade livsmedel ska stimuleras till utveckling, innovation och samarbete mellan näringar både inom och utanför området.Behovet av en hållbar livsstil gör att marknaden för lokal produktion tillsammans med besöksnäringen har växande potential. Den lokala produktionen och odlingsmöjligheterna är också viktiga delar för att tillhandahålla det öppna landskapet.

Besöksnäringen är stark i området där natur och kultur är resurser som står i fokus i flertalet aktiviteter. Pandemin har medverkat till ett ökat intresse för naturturism inom området. Det ökade intresset har belyst hur viktigt det har blivit att skapa hållbara naturupplevelser utifrån klimat och miljöhänseende.  Marknadsföring för att få besökare att stanna till i de mindre orterna behövs för att skapa en större kännedom om våra bygder och vilket aktivitetsutbud som finns och hur det eventuellt kan kopplas till de större besöksmålen som bland annat fjällområdet och Siljansbygden.

 

Läs ansökningskriterier för:

 • Förening
  Du kan söka stöd för:
   • Idéer som skapar nya arbetstillfällen inom natur-, kultur- och friluftsupplevelser i leaderområdet.
   • Paketering av besöksutbud som vänder sig till en ny målgrupp och är kopplad till andra företag eller föreningars verksamhet.
   • Skapa attraktiva arbetsplatser för att marknadsföra arbetstillfällen i leaderområdet.
   • Nätverk och samarbeten mellan skola och näringsliv.
   • Skapa nya eller utveckla besöksaktiviteter för att bidra till att höst- och vårsäsongen får fler besökare.
   • Skapa möjligheter för samarbete mellan lokalproducenter och besöksnäringen.
   • Utveckla hållbart fiske som en besöksanledning
   • Insatser för värdskap
   • Utveckla hållbara natur- och kulturutbud
   • Insatser för samarbeten för marknadsföring mot den internationella marknaden
   • Paketering av utbud genom samarbete med andra aktörer
   • Insatser för att skapa en produkt från restprodukter från skog och skogsindustri
   • Insatser för att skapa en teknik för energismarta lösningar
   • Insatser för att skapa en tjänst för en alternativ energikälla
   • Skapa nya tjänster där nyanländas kunnande och idéer används i föreningslivet
   • Skapa aktiviteter för sammanhållning och inkludering i utvecklingsarbetet
   • Att skapa nya produkter och tjänster som breddar gröna näringar.
   • Aktiviteter för kvinnor kopplade till skogsägande och skogsbruk
   • Energismarta lösningar kopplade till gröna näringar.
   • Skapa nya lokalproducerade livsmedel

  Finansiering för förstudier, reparationer av byggnader, förbättring av anläggningar som är enbart investering beviljas inte.

 • Organisation
  Du kan söka stöd för:
   • Idéer som skapar nya arbetstillfällen inom natur-, kultur- och friluftsupplevelser i leaderområdet.
   • Paketering av besöksutbud som vänder sig till en ny målgrupp och är kopplad till andra företag eller föreningars verksamhet.
   • Skapa attraktiva arbetsplatser för att marknadsföra arbetstillfällen i leaderområdet.
   • Nätverk och samarbeten mellan skola och näringsliv.
   • Skapa nya eller utveckla besöksaktiviteter för att bidra till att höst- och vårsäsongen får fler besökare.
   • Skapa möjligheter för samarbete mellan lokalproducenter och besöksnäringen.
   • Utveckla hållbart fiske som en besöksanledning
   • Insatser för värdskap
   • Utveckla hållbara natur- och kulturutbud
   • Insatser för samarbeten för marknadsföring mot den internationella marknaden
   • Paketering av utbud genom samarbete med andra aktörer
   • Insatser för att skapa en produkt från restprodukter från skog och skogsindustri
   • Insatser för att skapa en teknik för energismarta lösningar
   • Insatser för att skapa en tjänst för en alternativ energikälla
   • Skapa nya tjänster där nyanländas kunnande och idéer används i föreningslivet
   • Skapa aktiviteter för sammanhållning och inkludering i utvecklingsarbetet
   • Att skapa nya produkter och tjänster som breddar gröna näringar.
   • Aktiviteter för kvinnor kopplade till skogsägande och skogsbruk
   • Energismarta lösningar kopplade till gröna näringar.
   • Skapa nya lokalproducerade livsmedel

  Finansiering för förstudier, reparationer av byggnader, förbättring av anläggningar som är enbart investering beviljas inte.

Uppfyller ni kriterierna är ni välkomna att göra en intresseanmälan genom att klicka nedan.

Intresseanmälan