Vi vill förbättra för de entreprenörer och arrangörer som utvecklar landsbygden. Vårt område är beroende av att människor kan förverkliga sina idéer. Detta gäller både jobbskapande småföretagare och evenemangsarrangörer som ökar attraktiviteten och utbytet av erfarenheter mellan människor. En viktig del i arbetet med att förverkliga en idé är mötet med myndigheter.

Problemet är att myndighetskontakten ofta är svår för entreprenören eller arrangören. Den upplevs som byråkratisk och tidskrävande och det avskräcker många. Det innebär att vårt område missar många av de aktörer som vi behöver för en hållbar tillväxt. Det här gäller t ex kommunal myndighetsutövning och det är den som projektet fokuserar på.

Vi tror att myndighetsutövandet kan förändras via en kommunikativ plattform som både förenklar för entreprenören och effektiviserar myndighetens arbete med att säkerställa att idén stämmer med lagar och regler. En statlig myndighet som gjort just en sån resa är Skatteverket. De har målmedvetet arbetat med sina metoder för att gå ”från fruktad skattefogde till omtyckt servicemyndighet”. På kommunal nivå finns konceptet Tillväxt och Tillsyn där man genomfört ett liknande arbete.

För att genomföra det här krävs kompetens som normalt inte finns i en kommunal verksamhet; processledare, personer med kunskaper om förändringsarbete, jurister och liknande som kan hjälpa kommunerna att utveckla sin myndighetsutövning. OECD visar i olika rapporter att det som är viktigast för att ändra tillsynen är att förändra kulturer. Man behöver gå från formell- och svårtolkad- byråkrati till att hjälpa företagare och arrangörer att göra rätt. ~~Det är viktigt för landsbygden att våra entreprenörer får utveckla sin idé/verksamhet för ökad attraktivitet och fler arbetstillfällen utan att ”slåss” mot en ”snårig byråkrati”.

I små och medelstora kommuner borde vi vara bättre på enkelhet och att kommunicera än i större kommuner, men ofta är det tyvärr inte så. Detta ”drabbar” kanske ungdomar och nysvenskar i högre grad än andra. Ungdomar för att de går mycket på lust i sina projekt och om något känns byråkratiskt och negativt så är det lätt att lägga ner det och satsa på något annat där man slipper ”onödigt krångel”. Nysvenskar därför att de har en extra utmaning i att läsa- och tolka- regler/riktlinjer.

Vi vill arbeta med bemötande och dialog med fokus på ”att vilja göra rätt”, vilket ger våra entreprenörer möjlighet att skapa en levande och attraktiv landsbygd. Det underlättar nya verksamheter och aktiviteter som events, mässor, konserter och andra arrangemang. Vi vet att de bidrar starkt till en levande och attraktiv landsbygd, men att arrangörernas drivkraft idag hämmas av en ”krånglig” myndighetsutövning.

Vi vill djupintervjua entreprenörer/arrangörer för att i samverkan med dem och myndighetsutövare göra en ”färdplan” till ett arbetssätt där vi hjälper entreprenören att göra rätt och samtidigt få en mer effektiv myndighetsutövning. Vi vill införa det nya arbetssättet och säkerställa att kommunerna sen fortsätter att använda- och utveckla- det. Till sist vill vi följa upp och mäta effekterna. Då myndighetsutövarna jobbar både med stad och landsbygd så ger projektet även ett förstärkt stad-land-perspektiv. Vårt syfte är att fler företag/evenemang startas, att minska tiden för uppstart, att entreprenören ska kunna fokusera på sin utveckling och att han/hon ska få råd som gör att han/hon fattar bättre beslut. Vi vill också att ungdomar och nysvenskar ska uppleva myndighetskontakter som positiva (fler kan fullfölja sina projekt).

Projekttiden är 18 månader. Merparten av budgeten används för projektledning och externt stöd för chefer/medarbetare att leda och genomföra förändringen. Det finns ett stort intresse för projektet från kommuner i andra delar av Sverige. Mätningar visar att viljan att investera ökar med en mer rådgivande myndighetsutövning. Därför räknar vi med att detta kan ge minst ett nytt arbetstillfälle per kommun och år.

Att genom att utveckla en kommunikativ plattform uppnå en mer stöttande (men rättssäker) och effektiv myndighetsutövning underlätta för entreprenörer som vill starta- eller utveckla- företag samt arrangörer, föreningar och eldsjälar som vill genomföra ett projekt de brinner för. En entreprenör som vill genomföra något som är tillståndspliktigt måste hantera olika moment; Brev från myndigheten, blanketter, samtal per telefon och vid besök, tolkning av lagar och regler, kompletteringar, beslutsmeddelanden, tillsyn (kontroller) och avgifter. Vår ambition är att hitta sätt att vägleda- och underlätta för- entreprenören i de här momenten så att han/hon kan lägga mer energi på att utveckla sin idé och mindre energi på administration och myndighetskontakt. Den ”vanliga invånaren” på landsbygden i de berörda kommunerna drar nytta av projektet, genom att många invånare vid något tillfälle ansöker om ett tillstånd som handläggs av en miljö- eller byggnadsinspektör. Detta gäller speciellt fastighetsägare (ex vis villa- eller fritidshusägare). Det kan handla om tillstånd för värmepump, avlopp, bygglov eller något annat som är tillstånds- eller tillsynspliktigt.

Detta projekt har särskilt fokus på landsbygdens entreprenörer, men när kommunen jobbar enligt den nya modell som utvecklas i projektet begränsas de positiva effekterna inte till enbart entreprenörer, utan tillämpas i ALL handläggning och därmed gynnas ALLA invånare som berörs av tillstånd och tillsyn inom bygg och miljö.

Arbetsmarknad och näringslivets utveckling