Syftet: Syftet med projektet är att iordningställa en allmän parkering samt skapa en aktivitetsyta för att öka utbudet av aktiviteter vid området. Insatserna kommer gynna samtliga aktiva aktörer vid Hedslundsområdet då logistik förbättras och större evenemang kan arrangeras.

Målet: Målet i projektet är att iordningställa en parkering och en aktivitetsyta.

Mål på sikt: Målet på längre sikt är att 2-3 nya arbetstillfällen skapas via den fortsatt starka utvecklingen av området samt att natur-, kultur- och idrottsliv har förstärkts och uppmärksammats kvalitetsmässigt. Samarbetet mellan olika aktörer, föreningar och företag inom- och utom området har ökat och förstärkts. Antalet olyckor orsakade av bristande infrastruktur och kommunikationer har minimerats.

Kommunikation och infrastruktur