Syftet med projektet är skapa ett testcenter inom livsmedelskedjan för näringsliv, föreningsliv, utbildningsanordnare och entreprenörer. Projektet vill även skapa en modell som ska stimulera näringsidkare inom livsmedelsbranschen att utvecklas genom samverkan.

Målet med projektet är uppdelat på fem delmål:
1. Projektet har skapat en modell för att genom samverkan nyttja maskiner, redskap, byggnader, personal, elevgrupper, djur, åkrar, grödor, växthus och annat för näringslivets- och föreningslivets behov.
2. Projektet har initierat långtgående samarbeten med centrala aktörer inom livsmedelskedjan i regionen, där de börjat använda testcentret enligt tanken i projektet.
3. Skapat en modell som möjliggör ytterligare investeringar i linje med befintlig infrastruktur
4. Projektet ska ha samverkat fram nya produkter i testbäddar för avsikt att nå marknaden vid bevisad förmåga (proof-of-concept)
5. Modellen har testats fram med hjälp av detta projekt och är fungerande avseende exempelvis låsanordningar, gps-trackers, IT-lösningar, strömförsörjning etc.

På längre sikt så är målet att projektet lägger grunden för att fler nya produkter tas fram som skapar positiva klimateffekter, arbetstillfällen, företag och ett ökat fokus och intresse för livsmedel. Den modell som arbetats fram har lagt grunden för bättre ekonomiska möjligheter för mindre näringsidkare inom livsmedelsbranschen, så att de kan utvecklas.

Samarbete i trepartnerskap