Projektet ska utveckla ett antal exportmogna produkter och tjänster inom jakt, fiske, hund och naturaktiviteter mot tydliga målgrupper och marknader.

Målgrupp:

  1. Nybörjaren som vill utveckla sitt intresse.
  2. Konferensgästen som vill ha en upplevelse kopplat till konferensen.
  3. Den erfarne gästen som efterfrågar exklusivitetsrätten till upplevelsen.
  4. Kvinnliga jägare och fiskare.

Produkterna kommer att vända sig mot tre marknader Sverige, plus två som framkommer i marknadsanalysen. Produkterna kommer att skapas utifrån efterfrågan från de olika målgruppernas behov samt riktas mot olika marknader. Produkterna kommer att tillsammans med hjälp från olika organisationer och myndigheters krav på vad exportmogna produkter och tjänster innebär arbetas fram innehållsmässigt och säkerhetsmässigt efter rådande branschstandarder som gäller för området. Exempel på organisationer och myndigheter som kommer att bli delaktiga är Sweden fishing, Site, Ekoturismföreningen, Seff, Tillväxtverket, Visita, Konsumentverket, m fl. Exempel produkten älgjakt. Exemplet kommer att tillämpas även på de andra paketen inom fiske och hund. Produkten kommer att vända sig mot olika målgrupper och deras behov.

  1. Den internationella gästen som efterfrågar exklusivitetsrätt till hundförare, jaktmark, jaktguide
  2. Företagskunden som exempelvis vill ha älgjakt som en aktivitet under konferensen.
  3. Nybörjaren där man nyligen tagit jägarexamen men inte kommit igång med jakten, känner sig oerfaren och vill ingå i grupp.
  4. Kvinnliga jägare, där samtliga aktivitetsområden särskilt kommer rikta paket till kvinnor.

Produkternas innehåll (aktiviteterna) arbetas fram utifrån när aktiviteterna får och kan bedrivas samt vilken vecka och månad som lämpar sig bäst för genomförande.

Jaktaktiviteterna följer jakttidstabellen och är styrda till att ligga på hösten. Exempel på aktiviteter är Älgjakt, ripjakt, skogsfågeljakt. Jaktkursaktiviteterna kommer att bedrivas innan jaktsäsong under vår, sommar och tidig höst. Exempel på aktiviteter är jägarexamen, fågelhundskurser, utbildningsjakter, eftersökskurser, skyttekurser mm. Fiskeaktiviteterna följer även dessa fiskesäsongen från slutet av maj till oktober. Även här tas aktiviteterna fram utifrån när det är tillåtet att fiska samt när bästa tiden för respektive art lämpar sig bäst.

Arterna vi kommer att rikta våra aktiviteter mot är öring, harr, röding, gädda. Flugfiskekurserna kommer att kunna bedrivas från maj till september. Genom mässan Sälen Game Fair inom jakt, fiske, hund och naturturism skall projektet medverka till processamverkan, erfarenhetsutbyte samt ökad förståelse för naturturismmarknaden vad gäller paketering, produktutveckling. Mässan blir en mötesplats där de lokala företagen får inspiration från omgivande aktörer till att hitta nya marknader, produkter samt bidra till en ökad kompetens för det lokala näringslivet.

Lokal förankring är en viktig del i mässan där det lokala näringslivet skall beredas plats att på mässan vissa upp sina produkter och tjänster samt få möjligheten att värdera sitt innehåll till andra aktörer på marknaden i förädlingssyfte. Detta kan stimulera det lokala näringslivet att bredda sin nuvarande verksamhet. Genom att träffas och utbyta erfarenheter och kunskaper utvecklas även den egna verksamheten positivt. Mässan kommer att innehålla föreläsare, utställare, clinics, workshops, barnaktiviteter mm.

Projektet skall utveckla företagandet inom de gröna näringarna genom att skapa en modell som andra kan följa för etableringsfasen av ett nytt turismföretag där samtliga led tas upp och visar hur ett lönsamt företag skapas inom jakt, fiske hund och naturturism. Genom projektet kan fler ta del av de lyckade insatserna, aktiviteterna och resultaten vi bedömer en liknande satsning innebär för att skapa lönsamhet för ett företag inom de gröna näringarna. Projektets delar blir modellen genom de olika faserna projektet. Planering, Genomförande- och Utvärderingsfasen.

Projektet är nytänkande för området. Det finns i dag några få företag som småskaligt håller på med delar i det som projektet innehåller. Projektet tar ett helhetsgrepp om verksamheten och visar upp den. Sälen Game Fair är för området en helt ny händelse. Detta event kommer att positivt bidra till områdets bild som en jakt, fiske och naturturismdestination. Detta kommer att gynna såväl de egna framtagna produkterna och tjänsterna som andra aktörers utbud på marknaden, genom att fler besökare får upp ögonen för vad området kan erbjuda även andra tider än vinter. Projektets innehåll skiljer sig även markant mot traditionellt företagande inom Naturturismen. Vi satsar på en lönsamhet i det kommande bolaget mellan 8-10 %. Vi vill genom insatserna och aktiviteterna visa att det går att uppnå dessa lönsamhetskrav som är ett måste för att skapa en ekonomisk trygghet och konkurrenskraft i företagandet. För att skapa detta tittar vi på vad marknaden vill ha och erbjuder detta inom jakt, fiske, hund, och övrig naturturism. Ofta börjar man tvärt om är vår erfarenhet inom naturturism vilket gör vägen till lönsamhet onödigt lång.

Besöksnäringen