Syftet: Syftet med projektet är att kartlägga och kategorisera beviljade projekt och placera dem i projektportföljer utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Genom en sådan kategorisering skapas förståelse och förutsättningar för att se vilka extrainsatser som kan behövas inom olika insatsområden för att gå en hållbar projektportfölj över tid.

Målet: Målet med projektet är att utveckla en modell för kategorisering med utgångspunkt i Tillväxtverkets modell. Modellen kommer att användas i projektet för att undersöka om det behövs extrainsatser inom insatsområdet samarbete och samverkan.

Mål på sikt: På lång sikt är målet att vi skapat ett nytänkande initiativ i leaderarbetet i området. Vid ett positivt och hållbart utfall av arbetet så finns förutsättningar att arbeta med portföljkategorisering inom samtliga fonder som finansierar leaderområdet

.     

Engagemang för samarbete och samverkan