Syftet med projektet är att kunna fullfölja de ursprungliga idéerna om Fänforsens utveckling ( 2013 beviljades föreningen projektstöd för etapp 1 vad gäller iordningställande och anpassning av gångvägar för funktionshindrade ).

Vi vill nu som etapp 2 fullfölja iordningställande av återstående del av gångvägarna så att hela området görs tillgängligt för funktionshindrade. Fänforsområdet är ett utvecklingsområde som vi upplevt har en hög potential. Vi anser det viktigt och avgörande för framtiden att stärka bygdens identitet och bredda utbudet av möjligheter. Det finns många kreativa krafter bland byborna och genom projektet skapas en mötesplats där man gemensamt kan skapa stordåd. Projektet ska ge möjlighet ill delaktighet och ett stärkt intresse för natur- och kulturupplevelser oavsett ålder eller funktionshinder. Projektet kommer att vara ett komplement till andra aktiviteter inom området som forsränning, fiske och den årligen återkommande konstutställningen ”Konst i byn” där installationerna görs av material från naturen. Utställningen pågår under tre sommarmånader och finns fritt i naturen. ( Inom området finns ett fd akvarium, en byggnad vilken vi som etapp 3 vill iordningställa som utställningslokal. Där har vi för avsikt att söka medel från Arvsfonden.) Fänforsen utgör en attraktion alla årstider då strålkastare lyser upp forsens vattenvirvlar och isskulpturer. Även en undervattensbelysning finns vid tre vattenfall.

Breddning och grusning av återstående gångvägar samt förse dessa med belysning. Vi behöver också förstärka en bro som gör området tillgängligt, detta då området omges av vatten dvs en kanal som täcker de sidor som inte vetter mot forsen. Arbetet kommer till största delen att utföras av entreprenörer som upphandlas för gräv- samt elarbete.

Kommunikation och infrastruktur