Syftet med projektet är att genom skapande av kurser och genomförande av desamma skapa kompetensutveckling för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden

Målet med projektet är att skapa och genomföra kurser i grundläggande digital kompetens till exempel datakunskap för personer som står utanför arbetsmarknaden.

Arbetsmarknad och näringslivets utveckling