Miljö och klimat är idag en fråga som engagerar hela världen och vi ställer idag högre krav på att varor och tjänster produceras utan negativ miljöpåverkan. Västerdalälven och Österdalälven som i mitten av leaderområdet bildar Dalälven är ett betydelsefullt tillflöde till Östersjön Projektet ska skapa förutsättningar för föreningar, företag och organisationer att aktivt arbeta med att påverka miljöförhållandet för Dalälven för att på så sätt skapa insatser som sedan påverkar Östersjöns miljötillstånd som ger effekter för framtiden i ett större perspektiv. Projektet ska påbörja arbetet med att skapa en miljömässigt hållbar miljö för befolkning, företag, föreningar och organisationer och belysa hur samarbetet kan nyttjas utifrån olika perspektiv och förhållningssätt.

                 

Energi, klimat och miljö