Skogen är en naturresurs inom området. Många näringar inom Dalälvarnas utvecklingsområde har skogen som grundförutsättning, alltifrån skogsindustrin till aktiviteter för besöksnäringen. Skogsnäringen är av tradition mansdominerad och här vill vi bredda och skapa goda förutsättningar för kvinnor att mer aktivt komma in i näringen. Behov finns för kvinnor att stimulera, initiera och utbilda för utveckling, samarbete och nätverkande så att möjlighet skapas för större kvinnligt engagemang inom skogsnäringen. En stor del av skogen i området ägs av privatpersoner. En stor del av den privatägda skogsmarken är fortfarande ägosplittrade och utgör hinder för lokal och innovativ utveckling. Ett sammanhängande ägande av mark skapar en överblick och en uppfattning av tillgångens värde. Intresset för att äga skogen är varierande och i de fall skogsägandet inte följs med ett större intresse utvecklas inte möjligheten till ett aktivt skogsbruk. Insatser för att påskynda omarrondering görs i Dalarnas län av olika aktörer. Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden kan utgöra en drivkraft för skapandet av kompetensutveckling för skogsägare och nya nätverk för exempelvis kvinnor där leadermetoden kan göra skillnad.

Stora förädlingspotentialer finns inom skogens produkter och här vill vi stimulera innovativa idéer som kan skapa grund för nya näringar och på ett innovativt sätt bredda näringen. Bättre tillvaratagande av restprodukter från skog och skogsindustrin som i samarbete på lokal och extern nivå kan bidra till miljösmarta lösningar för energitillgång ska prioriteras. Kompetensutveckling genom sociala fonden behövs liksom micro- och samverkansstöd genom regionala fonden.
Området har även många små och större jordbruksnäringar för livsmedelsproduktion där potatisodlingen är en stor andel av den produktandelen. Vi vill stimulera till att bredda odlingen med flera produkter genom att engagera nyanlända för att visa nya produkter som lämpar sig för odling inom området. Detta kan öppna nya marknader bland befolkningen för dessa produkter och kan skapa grund för nya och hållbara näringar.

Områdets lokalproducerade livsmedel har visat sig som en attraktiv möjlighet för livsmedelsproducenter och restauranger. Omvärldsstudier visar allt större intresse och krav från våra konsumenter att veta var produkten odlas och varifrån den kommer. Näringar som fokuserar på lokalproducerade livsmedel ska stimuleras till utveckling, innovation och samarbete mellan näringar både inom och utanför området.

Läs ansökningskriterier för:

 • Företag
  Du kan söka stöd för:
  • Förädling av produkter eller tjänster
  • Odlingsprodukter som är nya för leaderområdet och involverar nyanlända och deras kunnande och kompetens.
  • Nya och nytänkande företagsidéer inom gröna näringar
  • Kompetensutveckling för:
   • Att skapa nya produkter och tjänster som breddar gröna näringar.
   • Odlingsprodukter som är nya för leaderområdet och involverar nyanlända och deras kunnande och kompetens.
   • Förädling av restprodukter
   • Nya energikällor
   • Kvinnliga nätverk för samarbete och engagemang inom skogsnäringen.

  Finansiering för förstudier, reparationer av byggnader, förbättring av anläggningar som är enbart investering beviljas inte.

 • Förening
  Du kan söka stöd för:
  • Att skapa nya produkter och tjänster som breddar gröna näringar.
  • Aktiviteter för kvinnor kopplade till skogsägande och skogsbruk
  • Odlingsprodukter som är nya för leaderområdet och involverar nyanlända och deras kunnande och kompetens.
  • Energismarta lösningar kopplade till gröna näringar.
  • Skapa nya lokalproducerade livsmedel

  Finansiering för förstudier, reparationer av byggnader, förbättring av anläggningar som är enbart investering beviljas inte.

 • Organisation
  Du kan söka stöd för:
  • Att skapa nya produkter och tjänster som breddar gröna näringar.
  • Aktiviteter för kvinnor kopplade till skogsägande och skogsbruk
  • Odlingsprodukter som är nya för leaderområdet och involverar nyanlända och deras kunnande och kompetens.
  • Energismarta lösningar kopplade till gröna näringar.
  • Skapa nya lokalproducerade livsmedel
  • Kompetensutveckling för:
   • Att skapa nya produkter och tjänster som breddar gröna näringar.
   • Odlingsprodukter som är nya för leaderområdet och involverar nyanlända och deras kunnande och kompetens.
   • Förädling av restprodukter
   • Nya energikällor
   • Kvinnliga nätverk för samarbete och engagemang inom skogsnäringen.

  Finansiering för förstudier, reparationer av byggnader, förbättring av anläggningar som är enbart investering beviljas inte.

Uppfyller ni kriterierna är ni välkomna att göra en intresseanmälan genom att klicka nedan.

Intresseanmälan