En väl fungerande infrastruktur är viktig för befolkningen. Bland de som bor och verkar i området efterfrågas bättre vägar, bättre kollektivtrafik bland annat genom synkronisering av busstrafik, nyttjande av skolbussar, snabbussar med mera. Utbyggda gång- och cykelvägar är viktiga för att barn och ungdomar och de som inte färdas med bil ska, på ett tryggt sätt, ha möjlighet att nå bland annat service. Järnvägen är en viktig del av infrastrukturen och ett behov av en utökad persontrafik både för den lokala befolkningen och för besökare föreligger. För att persontrafiken ska fungera ändamålsenligt behövs långtids- eller pendlarparkeringar för de som inte bor i centralorten och är inresta med bil. I nuläget finns elstolpar på några få platser i området men en utbyggnad behövs för att göra det möjligt att använda fordon som drivs med alternativa drivmedel. Belastningen på flertalet vägar är stor. En betydande andel gods transporteras idag på väg vilket innebär stort slitage på vägen samt hög riskfaktor för andra trafikanter, minskad kvalitet på boendemiljön för de som bor vid de hårt trafikerade vägarna. Järnvägen finns som en alternativ möjlighet för transport av gods men resursen nyttjas inte till fullo. Bättre nyttjande av befintliga järnvägsnät för gods- och persontransport är frågor som ska lösas av andra regionala och nationella aktörer. Lika gäller för förbättring av vägnätet. Utvecklingsområdet Dalälvarna ska här genom leadermetoden skapa förutsättning för att det blir utbyggnad för pendlarparkeringar där allmänna kommunikationer kan nyttjas. Här ser vi också möjligheter att skapa bilpooler som bra och positivt och även utifrån hänsyn till miljön. Inom området råder stora brister på tillgång till eltankstolpar. Några av våra kommuner i området saknar helt eltankstolpar i nuläget. Här ska vi skapa möjligheter till utbyggnad så att tillgång till eltankstolpar etableras i varje kommun och i de flesta tätorter större än 2000 invånare inom en halv mils radie.

Tillgång till bredband är viktigt för att kunna bo och verka på landsbygden. För att företag ska kunna etablera sig och utveckla sin verksamhet krävs optimal bredbandsanslutning. Bredband och mobiltäckning är också viktigt för att kunna nyttja olika tjänster som är beroende av digital service. I takt med att kontanter tas bort från bankerna har alternativa betalningsmöjligheter fått ett större utrymme. Utan uppkoppling kan tjänsterna inte tillhandahållas. Här ska vi aktivt medverka i samarbetet med Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna, kommuner och övriga aktörer för att bredbandsutbyggnaden tar fart. Regionala och statliga medel blir här den viktigaste finansieringen för tekniska lösningar och fiberläggning. Inom lokalt ledd utveckling kan vi skapa och verka för att samarbetet för att få till stånd en fiberanslutning och en utbyggnad av systemet ska kunna möjliggöras på landsbygden. Dalälvarnas utvecklingsområde kan stimulera orter genom samarbete att möjliggöra lokalorternas anslutningar.

Genom sociala fonden ska vi ombesörja kompetenstillförsel så att den nya tekniken kan nyttjas till en högre grad. Idag har vi inom området en stor andel av befolkningen som är äldre och en stor andel som har en låg utbildningsnivå. Kompetenshöjande insatser skapar möjlighet att nyttja den digitala servicen samtidigt att den för individen skapar större delaktighet i samhällets utvecklingsarbete. Idag finns inom den grupp som inte har IT-kompetens en stor rädsla och en förutfattad uppfattning om att bruk av nya digitala lösningar är för svårt.
Infrastruktur för fritidsaktiviteter med leder för skoter och vandring samt ett tillfredställande vägnät utanför det allmänna vägnätet måste upprätthållas och utvecklas. För att kunna nyttja leder krävs också att de är tillgängliga för alla. Många har idag inte möjligheten att uppleva exempelvis vandringsleder och naturaktiviteter såsom äldre, personer med funktionshinder och barn. Många skulle kunna få en bättre livskvalitet om tillgängligheten till utbudet av leder förbättrades. Dalälvarnas utvecklingsområde ser här möjligheten att utveckla idag outnyttjade naturresurser genom att utöka och utveckla antalet leder för skoter, cykel och vandring i området. De leder som idag finns exkluderar ofta funktionshindrade, äldre och barn från att kunna nyttja befintligt utbud. Här ser vi flera utvecklingsmöjligheter genom skapande av tillgängliga fritidsområden och leder som är tillgängliga för alla. Exempelvis möjlighet att fiska för funktionshindrade och äldre är också mycket begränsat vilket kan förbättras. Utbud av goda fritidsaktiviteter för alla ökar attraktionskraften för området och orter. Detta gäller både för boende och besökare.

Läs ansökningskriterier för:

 • Företag
  Du kan söka stöd för:
  • Projekt för persontransport i anslutning till allmänna kommunikationer, exempelvis bilpooler, samåkningsprojekt med mera.
  • Tillgänglighetsanpassning av befintliga leder eller områden för fritidsaktiviteter med fokus på äldre, personer med funktionshinder och barn.
  • Projekt för att påbörja bredbandsutbyggnad. OBS! Inte investeringar.
  • Marknadsanalyser för användande av eltankstolpar som kompletterar redan befintliga analyser och inventeringar av eltankstolpar.
  • Kompetensutveckling för nyttjande av digital teknik som uppkommer som en effekt av bredbandsutbyggnaden.

  Finansiering för förstudier, reparationer av byggnader, förbättring av anläggningar som är enbart investering beviljas inte.

 • Förening
  Du kan söka stöd för:
  • Projekt för persontransport i anslutning till allmänna kommunikationer, exempelvis bilpooler, samåkningsprojekt med mera.
  • Tillgänglighetsanpassning av befintliga leder eller områden för fritidsaktiviteter med fokus på äldre, personer med funktionshinder och barn.
  • Projekt för att påbörja bredbandsutbyggnad. OBS! Inte investeringar.
  • Marknadsanalyser för användande av eltankstolpar som kompletterar redan befintliga analyser och inventeringar av eltankstolpar.

  Finansiering för förstudier, reparationer av byggnader, förbättring av anläggningar som är enbart investering beviljas inte.

 • Organisation
  Du kan söka stöd för:
  • Projekt för persontransport i anslutning till allmänna kommunikationer, exempelvis bilpooler, samåkningsprojekt med mera.
  • Tillgänglighetsanpassning av befintliga leder eller områden för fritidsaktiviteter med fokus på äldre, personer med funktionshinder och barn.
  • Projekt för att påbörja bredbandsutbyggnad. OBS! Inte investeringar.
  • Marknadsanalyser för användande av eltankstolpar som kompletterar redan befintliga analyser och inventeringar av eltankstolpar.
  • Kompetensutveckling för nyttjande av digital teknik som uppkommer som en effekt av bredbandsutbyggnaden.

  Finansiering för förstudier, reparationer av byggnader, förbättring av anläggningar som är enbart investering beviljas inte.

Uppfyller ni kriterierna är ni välkomna att göra en intresseanmälan genom att klicka nedan.

Intresseanmälan