I Dalälvarnas utvecklingsområde finns ett starkt föreningsliv. Rekryteringen till föreningslivet av nya eldsjälar är svår och behovet av att engagera flera för att skapa ett bredare engagemang med bland annat nytänkande är stort. En stor potential för ett innovativt föreningsliv finns i att engagera fler målgrupper med olika kulturer och traditioner. På så sätt får föreningar och lokala grupperingar en möjlighet att nå ut till en bredare publik med ett större utbud av aktiviteter och utveklingstankar som följd. Nytänkande och bredare målgrupp leder i de flesta fall till en större förändringsbenägenhet vilket gagnar den lokala utvecklingen. Framgångssagor på bygden behöver lyftas fram i större utsträckning. Ett behov att lyfta fram och dela med sig av idéer finns och genom samarbete och modeller så skapar underifrånperspektivet en grund för innovativ utveckling. Genom att arbeta med leadermetoden så ser vi en ökad potential för lokalt ledd utveckling och dess effekter. För att skapa innovation och en hållbar lokal utveckling krävs plattformar och modeller för samverkan och samarbete mellan alla tre sektorer. Plattformar för samverkan skapar en lokal påverkansmöjlighet som kan fungera som ett vägledande exempel för skapandet av samarbete på lokal, regional och nationell nivå. Samarbete skapar också en starkare lokal anda där vi ser varandra som hjälpmedel och inte tvärtom.
Dalälvarnas utvecklingsområde ska skapa insikt om att positiva utvecklingsinsatser förutsätter lokalbefolkningens egen drivkraft och engagemang. Det kommer inte ”någon” som löser problem och utmaningar utan det är vi själva som bor och verkar här som måste åstadkomma utveckling. Uppstart av ett processarbete för samverkan, värdskap och attityder med erfarenhetsutbyte från andra områden blir här viktigt för att skapa gynnsamma förutsättningar för utveckling och förståelse för att allt hänger ihop för att orter ska vara attraktiva och levande. Här ser vi erfarenhetsutbyte med områden som är helt olikt vårt eget som värdefulla för ett utbyte då detta kan skapa nya och innovativa idéer för utveckling. Det krävs även insikt och förståelse för att uppleva att de som idag är i ett socialt utanförskap verkligen är en resurs för området. Viktigt blir också att stimulera samarbetet med verksamheter inom offentliga sektorn för att stärka och bredda det lokala näringslivet så att de kan utföra uppgifter som av tradition utförs av offentliga sektorn.

Inom föreningslivet ska stimuleras insatser som verkar för nya grenar inom idrotten. Vi ska stimulera till utbud av nya idrottsaktiviteter som har en koppling till utvecklingsområdet Dalälvarnas förutsättningar. Detta för att främja ett aktivt och hälsosamt liv. Här är idéer om specifika idrottsgrenar som lockar och är tillgängliga för alla barn och ungdomar värdefulla Likaså ska idrottsutbudet stimuleras så att funktionshindrade också kan delta. Vårt stora utbud av älvar och vatten ger unika möjligheter att utveckla nya aktiviteter inom detta område som inkluderar alla att kunna delta. Ridsporten är ett annat område som har stor utvecklingspotential. Erfarenhetsutbyte kan här ge influenser om nya och innovativa sportaktiviteter som idag inte finns inom området. Nya aktiviteter gynnar även folkhälsan då statistik visat att befolkningen i länet är fetast i landet.

I området finns en stor insikt i att samarbete är medlet för en hållbar utveckling som skapar tillväxt. Delaktighet utgör grunden för ett etablerat och väl fungerande samarbete mellan samhällets tre sektorer. Inom området och i de lokala kommunernas översikts- och utvecklingsplaner finns uttalade målsättningar om att den offentliga verksamheten ska främja och öka samarbetet med privata och ideella sektorn. Alltför ofta är det skrivna ord som saknar konkret handling. Samtliga utvecklingsinsatser som framkommit i genomförda SWOT-analyser och som beskrivits under ”4.2 Behov och utvecklingsmöjligheter” bygger på ett etablerat och väl fungerande samarbete i trepartnerskapet. Det saknas idag praktiska modeller för samarbete som aktivt genomförs. Samarbetet behövs på många plan men utgångspunkten om samarbete i trepartnerskapet är det grundläggande behovet för att skapa hållbar utveckling och det lokala engagemanget. Ett flertal upplever att det uppkommit en obalans och brist i samverkan mellan sektorerna. Samarbete ger en möjlighet att bli sedd och lyssnad på och skapar en balans som sedan leder till utveckling. Viljeinriktningen är stark för att genomföra en förändring kring hur samarbete och samverkan kan ske.

Behov finns därför uttalat för hela området och inom respektive ingående kommun att vi startar upp ett processarbete som ska leda till ökat samarbete mellan sektorerna. Ur processarbetet och genom kompetenstillförsel ska vi hitta personer som kan vara ”ambassadörer” för att samarbetet ska utvecklas vidare, spridas och vara hållbart över tid. Här ser vi även att kontakter och samverkan sker med såväl primära intressenter som sekundära intressenter. Ur detta kan flera innovativa lösningar och nya samarbetsformer växa fram.

Läs ansökningskriterier för:

 • Företag
  Du kan söka stöd för:
  • Involvera nya målgrupper med olika kulturer och traditioner för att stärka föreningslivet genom samarbete mellan exempelvis kommun, förening och privata näringslivet och som innebär ett samarbete med andra områden eller platser
  • Aktiviteter för folkhälsa som innebär nya idrottsgrenar kopplade till naturen och att de är tillgängliga för alla.
  • Nya grenar inom idrott som är tillgängliga för alla med fokus på barn och ungdomar.
  • Kompetensutveckling för/för att:
  • Involvera nya målgrupper med olika kulturer och traditioner för att stärka föreningslivet genom samarbete mellan exempelvis kommun, förening och privata näringslivet och som innebär ett samarbete med andra områden eller platser
  • Aktiviteter för folkhälsa som innebär nya idrottsgrenar kopplade till naturen och att de är tillgängliga för alla.
  • Nya grenar inom idrott som är tillgängliga för alla med fokus på barn och ungdomar.

  Finansiering för förstudier, reparationer av byggnader, förbättring av anläggningar som är enbart investering beviljas inte.

 • Förening
  Du kan söka stöd för:
  • Involvera nya målgrupper med olika kulturer och traditioner för att stärka föreningslivet genom samarbete mellan exempelvis kommun, förening och privata näringslivet och som innebär ett samarbete med andra områden eller platser
  • Aktiviteter för folkhälsa som innebär nya idrottsgrenar kopplade till naturen och att de är tillgängliga för alla.
  • Nya grenar inom idrott som är tillgängliga för alla med fokus på barn och ungdomar.
  • Nya grenar inom idrott som är tillgängliga för alla med fokus på barn och ungdomar.

  Finansiering för förstudier, reparationer av byggnader, förbättring av anläggningar som är enbart investering beviljas inte.

 • Organisation
  Du kan söka stöd för:
  • Involvera nya målgrupper med olika kulturer och traditioner för att stärka föreningslivet genom samarbete mellan exempelvis kommun, förening och privata näringslivet och som innebär ett samarbete med andra områden eller platser
  • Aktiviteter för folkhälsa som innebär nya idrottsgrenar kopplade till naturen och att de är tillgängliga för alla.
  • Nya grenar inom idrott som är tillgängliga för alla med fokus på barn och ungdomar.
  • Kompetensutveckling för att:
   • Involvera nya målgrupper med olika kulturer och traditioner för att stärka föreningslivet genom samarbete mellan exempelvis kommun, förening och privata näringslivet och som innebär ett samarbete med andra områden eller platser
   • Aktiviteter för folkhälsa som innebär nya idrottsgrenar kopplade till naturen och att de är tillgängliga för alla.
   • Nya grenar inom idrott som är tillgängliga för alla med fokus på barn och ungdomar.

  Finansiering för förstudier, reparationer av byggnader, förbättring av anläggningar som är enbart investering beviljas inte.

Uppfyller ni kriterierna är ni välkomna att göra en intresseanmälan genom att klicka nedan.

Intresseanmälan