Besöksnäringen är stark i området. Natur och kultur är resurser som står i fokus i flertalet aktiviteter. Behovet av att skapa fler besöksmål finns i många delar av området samt att kunna paketera besöksmålen och att marknadsföra aktiviteterna. Marknadsföringen för att få besökare att stanna till i de mindre orterna behövs. Det behövs också en större kännedom om våra bygder och vilket aktivitetsutbud som finns och hur det eventuellt kan kopplas till de större besöksmålen som fjällområdet, Siljansbygden, världsarvsområden etc. En stor del av besöksnäringen är kopplad till särskilda delar av året och ett behov av att skapa nya aktiviter eller sprida ut utbudet över året finns. Ytterligare möjligheter till utveckling är att förbättra samarbetet mellan den lokala produktionen och besöksnäringen. Dalarna har stor framgång i hållbar lokal produktion bland annat genom de naturliga förutsättningarna för produktionen som finns. Behovet av hållbar livsstil som skapats i samhället gör att marknaden för lokal produktion tillsammans med besöksnäringen har växande potential. Den lokala produktionen och odlingsmöjligheterna är också viktiga delar för att tillhandahålla det öppna landskapet. Värdskapet är också mycket viktigt för att skapa attraktiva besöksmiljöer och bilden av Dalarna som har en stark position på den nationella och europeiska kartan behöver bevaras och utvecklas för att besökaren ska ha möjlighet att uppleva området med alla sina resurser.

Natur och kultur är värdefulla förutsättningar som finns inom området. Behov av samverkan för att paketera utbudet är stort då företag inom besöksnäringen ofta är ensam- eller småföretagare som har bara ett unikt utbud. Omvärldsbevakning visar en allt större efterfrågan från besökare på ett helhetskoncept för besöket där allt finns med från logi, mat till upplevelser. Samverkan är då nödvändig och att inte näringsidkarna upplever varandra som konkurrenter utan att de kan se nyttan för alla av samarbetet. Här behövs kompetenstillförsel och erfarenhetsutbyte. Marknadsföring är också områden som behöver bearbetas där förståelse för att om företag marknadsför varandra så skapar det utveckling och goda effekter för alla och hela området. Området har stor attraktionskraft på den europeiska marknaden då det därifrån efterfrågas naturupplevelser som att vistas i naturen och att få uppleva tystnaden och lugnet. Fisket är en relativt outnyttjad resurs inom området. Europeiska besökare förstår inte hur de ”nästan gratis” kan få fiska i våra vatten. Här finns många utvecklingsmöjligheter och idéer som framförts i SWOT-analyser som Utvecklingsområdet Dalälvarna kan medverka till att de förverkligas.

Utveckling av besöksaktiviteter över säsong är andra områden som ska prioriteras för utveckling och nytänkande. Här har vi norra delen av området som har mycket stort utbud under vintersäsongen och södra delen av området som har sommaraktiviteter som sitt största utbud. Här kan vi genom samarbete inom området hitta lösningar för att utbudet ska täcka större delar av året än vad som sker idag.

Läs ansökningskriterier för:

 • Organisation
  Du kan söka stöd för:
  • Skapa nya eller utveckla besöksaktiviteter för att bidra till att höst- och vårsäsongen får fler besökare. Besöksaktiviteterna ska vara kopplade till Visit Dalarnas målsättning.
  • Skapa nätverk för samarbete mellan lokalproducenter och besöksnäringen.
  • Utveckla fisk som besöksnäring
  • Utbildningar för värdskap och hur vi gör leaderområdet mer attraktivt för besökaren
  • Utveckla natur- och kulturutbud
  • Skapa samarbeten för marknadsföring mot den internationella marknaden
  • Paketering av utbud genom samarbete med andra aktörer
  • Kompetensutveckling för:
   • värdskap och hur vi gör leaderområdet mer attraktivt för besökaren
   • Paketering av utbud genom samarbete med andra aktörer
   • Samverkan för marknadsföringsinsatser

  Finansiering för förstudier, reparationer av byggnader, förbättring av anläggningar som är enbart investering beviljas inte.

Uppfyller ni kriterierna är ni välkomna att göra en intresseanmälan genom att klicka nedan.

Intresseanmälan