I området ses den negativa befolkningsutvecklingen på landsbygden som ett hinder för utvecklingen. Ålderssammansättningen behöver gå emot fler invånare i arbetsför ålder och mot en bredare bas av yngre och barnfamiljer. Utmaningen är att skapa en attraktiv miljö för alla åldrar. En positiv befolkningsutveckling behövs och den behöver göras med hänsyn till livskvalitet och att alla ska inkluderas i det lokala samhället. Ett tillskott till befolkningsutvecklingen och mångfalden i samhället är nyanlända som med hjälp av lokalt ledd utveckling genom leadermetoden kan skapa möjligheter för föreningar att hitta inriktningar för att de snabbt ska hitta ett nytt socialt sammanhang genom föreningslivet och olika aktiviteter. I området finns en oro för att många unga flyttar från landsbygden till tätorter eller städer för arbeten och utbildning.

Många ser det som en naturlig del av utvecklingen och hoppas på att de efter en tid ska komma tillbaka för att bosätta sig på orten när de vill bilda familj. Det finns en svårighet i att hindra den typen av utflyttning från området då den i flertalet fall bygger just på vilja att utvecklas och upptäckaranda. Den stora potentialen ligger i att vända trenden genom att locka unga som inte redan bor i området till att flytta hit. Detta skulle kunna ske genom möjligheter till utbildning eller spännande arbeten i kombination med ett aktivt och brinnande fritidsintresse som kan utövas i området till sin fulla potential. Det finns idag familjer och ungdomar som har flyttat till området på grund av naturens resurser för fritid och professionellt utövande av exempelvis idrott. Möjligheter att bredda utbudet finns bland annat i samklang med södra fjällområdet. I många delar finns ett billigt och kvalitativt boende med närhet till naturen som en stark dragkraft för inflyttning. Brett utbud av service har en självklar koppling till inflyttning. Behovet av en tillfredställande skola och skolmiljö med attraktiv utbildning utgör komplement för en hållbar utveckling av landsbygdsområdet. För den äldre delen av befolkningen behöver det finnas möjlighet att bo kvar på orten. Det är inte alltid möjligt att bo kvar i hus utan möjligheter till attraktiva seniorboenden måste finnas. Flera attraktiva boendealternativ måste kunna erbjudas för olika delar av livet. Tillgänglighet till aktiviteter och utbud är också viktig för en god livskvalitet för främst äldre eller funktionshindrade. För de som vill bo kvar ska möjligheter till att nyttja ett bredare utbud av hushållsnära tjänster finnas.

Den negativa befolkningsutvecklingen som råder samt ökat antal personer i övre medelåldern och äldre inom området är en utmaning för Dalälvarnas utvecklingsområde till att skapa förutsättningar för att öka inflyttning och områdets attraktionskraft. Förutsättningen är ökad tillgång till arbetstillfällen och arbetstillfällen som har utvecklingspotential för unga och barnfamiljer. Behov har framkommit av en samlad beskrivning/analys av hela områdets nuläge och framtida behov av arbetskraft. Detta kan leda till att skapa förutsättningar för att locka inflyttande då arbetstillfällena blir flera och av olika karaktär. Detta tilltalar familjer där fler än en är beroende av sysselsättning och vidareutveckling i sin karriär. En samlad behovsbild av arbetskraftstillfällen för hela området visar då en bredd i arbetsutbudet inom flera områden. Detta gör att området och lokala orter blir attraktiva att flytta till. Attraktionskraft är att det finns ett gott utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Vad vi har är ett fantastiskt naturlandskap som tilltalar många både inom och utanför landet. Vi har låg brottslighet inom området vilket även gör området attraktivt att bo i för barnfamiljer. Utvecklingsområdet Dalälvarna kan genom leadermetoden kraftfullt verka för att initiera och stimulera samhällets tre sektorer att samverka för ökad förutsättning att skapa nya arbetstillfällen och öka attraktionskraften.

Läs ansökningskriterier för:

 • Företag
  Du kan söka stöd för:
  • Skapa en attraktiv boendemiljö som ger möjlighet till att alla inkluderas och att boendemiljön kan kombineras med ett aktivt fritidsintresse.
  • Skapa attraktiva boendealternativ för alla åldrar med fokus på möjlighet för äldre och funktionshindrade att bo kvar på hemorten
  • Marknadsföring av leaderområdet med fokus på boendemiljö och områdets attraktivitet kopplat till fritidsintressen.
  • Kompetensutveckling för att:
   • Skapa en attraktiv boendemiljö som ger möjlighet till att alla inkluderas och att boendemiljön kan kombineras med ett aktivt fritidsintresse.
   • Skapa attraktiva boendealternativ för alla åldrar med fokus på möjlighet för äldre och funktionshindrade att bo kvar på hemorten

  Finansiering för förstudier, reparationer av byggnader, förbättring av anläggningar som är enbart investering beviljas inte.

 • Organisation
  Du kan söka stöd för:
  • Skapa en attraktiv boendemiljö som ger möjlighet till att alla inkluderas och att boendemiljön kan kombineras med ett aktivt fritidsintresse.
  • Skapa attraktiva boendealternativ för alla åldrar med fokus på möjlighet för äldre och funktionshindrade att bo kvar på hemorten
  • Marknadsföring av leaderområdet med fokus på boendemiljö och områdets attraktivitet kopplat till fritidsintressen.
  • Kompetensutveckling för att:
   • Skapa en attraktiv boendemiljö som ger möjlighet till att alla inkluderas och att boendemiljön kan kombineras med ett aktivt fritidsintresse.
   • Skapa attraktiva boendealternativ för alla åldrar med fokus på möjlighet för äldre och funktionshindrade att bo kvar på hemorten

  Finansiering för förstudier, reparationer av byggnader, förbättring av anläggningar som är enbart investering beviljas inte.

Uppfyller ni kriterierna är ni välkomna att göra en intresseanmälan genom att klicka nedan.

Intresseanmälan