I området är ensam- och småföretagandet stort. I Dalälvarnas utvecklingsområde har framkommit behov av konkreta insatser för att företagen ska leva vidare över generationsgränser. Flera lönsamma företag har avvecklats på grund av att kunskap inte funnits om hur ett generationsskifte kan genomföras.

Bland annat besöksnäringen har stor potential för att bredda utbudet av tjänster och hitta nya målgrupper. Utvecklingspotential för paketering av upplevelser finns. Inom besöksnäringen behövs åtgärdsinsatser för att ”paketera” utbudet. Då det är små- och ensamföretagare inom olika serviceutbud måste samverkan förbättras mellan företag för att skapa paket med ett större utbud av service och aktiviteter som ofta efterfrågas av kunden.
Natur-, kultur- och friluftsupplevelser som utgör innovation på den lokala marknaden kan ytterligare bredda utbudet för att gynna en hållbar samhällsutveckling. Insatser behövs för att stärka den ekonomiska tillväxten på ett lokalt plan. Detta innebär att företagare i olika skeden är i behov av mikrostöd för utveckling av verksamhetsidéer och skapande av nätverk.

Inom området måste ett processarbete ske som skapar förmåga till samarbete som genererar nytta för alla. Idag upplevs ofta att samarbete ska undvikas då samarbetet kan vara en konkurrenssituation för företaget/föreningen.
Attityden inom området genomsyras av att lokalbefolkningen ofta undervärderar upplevelser och utbud inom natur och kultur. Prissättningen på utbudet är alltför låg och är inte i relation till kvalitet och likvärdigt utbud inom andra områden både inom och utom landet. Prissättningen uppfattas ibland av besökare som så låg att man ibland efterfrågar om det är något att besöka. Här erfordras kompetenshöjande insatser för att skapa en relevant prissättning i förhållande till kvalitet och utbud.

Insatser inom marknadsföring behövs. Här behövs marknadsföringsinsatser i samverkan där företag och föreningar marknadsför varandra samtidigt som företagaren/föreningen marknadsför sitt eget utbud. Vi får inte tro att besökaren kan efterfråga det de inte vet att finns!
Kompetensutveckling i alla led skapar utvecklingsmöjligheter i olika skeden av yrkeslivet och gör att fler arbetssökanden kan utvecklas eller komma in på arbetsmarknaden. Detta ger i sin tur ökad livskvalitet och en social inkludering för de som står utanför arbetslivet. Stor potential för etablering av företag finns i området. Marken utanför tätorten är förhållandevis billig i jämförelse med övriga landet och det finns gott om utrymme. En högre kompetensförsörjning behövs då områdets näringsliv har svårt att få rätt kompetens utifrån behovet. Samarbetet mellan skola och näringsliv behöver utvecklas då det är viktigt för unga att komma ut och praktisera. Bättre samarbete ska ske mellan skola och näringsliv bland annat genom anordnande av näringslivsdagar och aktiviteter inom området. Ung företagsamhet ska stimuleras genom professionell handledning för att skapa bland annat sommarlovsföretagande. Insatser behövs här genom regionala och sociala fonden där Dalälvarnas utvecklingsområde samverkar med regionens handläggande av näringslivsstöd samt att vi genom microstöd kan stödja innovativa och nya företagsidéer, kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och nätverkande. En viktig utmaning är att ta vara på möjligheter för kompetensutveckling såväl genom traditionell utbildning som i kompetensutveckling inom befintliga företag. Då andelen av befolkningen som är arbetsför behöver öka så behöver även möjligheter för att skapa attraktiva arbetsplatser öka för att locka personer att bo kvar och flytta in till området

Läs ansökningskriterier för:

 • Företag
  Du kan söka stöd för:
  • Idéer som skapar nya arbetstillfällen inom natur-, kultur- och friluftsupplevelser i leaderområdet.
  • Paketering av besöksutbud som vänder sig till en ny målgrupp och är kopplad till andra företag eller föreningars verksamhet.
  • Utbildningar som hjälper till att skapa generationsväxling i företag.
  • Nätverk och samarbeten mellan skola och näringsliv.
  • Kompetensutveckling för/för att:
   • Idéer som skapar nya arbetstillfällen inom natur-, kultur- och friluftsupplevelser i leaderområdet.
   • Paketering av besöksutbud som vänder sig till en ny målgrupp och är kopplad till andra företag eller föreningars verksamhet.
   • Marknadsföringsinsatser som kvalitetssäkrar verksamheten.
   • Utbildningar som hjälper till att skapa generationsväxling i företag.
   • Nätverk och samarbeten mellan skola och näringsliv.
   • Skapa attraktiva arbetsplatser för att marknadsföra arbetstillfällen i leaderområdet.

  Finansiering för förstudier, reparationer av byggnader, förbättring av anläggningar som är enbart investering beviljas inte.

 • Förening
  Du kan söka stöd för:
  • Idéer som skapar nya arbetstillfällen inom natur-, kultur- och friluftsupplevelser i leaderområdet.
  • Paketering av besöksutbud som vänder sig till en ny målgrupp och är kopplad till andra företag eller föreningars verksamhet.
  • Utbildningar som hjälper till att skapa generationsväxling i företag.
  • Nätverk och samarbeten mellan skola och näringsliv.

  Finansiering för förstudier, reparationer av byggnader, förbättring av anläggningar som är enbart investering beviljas inte.

 • Organisation
  Du kan söka stöd för:
  • Idéer som skapar nya arbetstillfällen inom natur-, kultur- och friluftsupplevelser i leaderområdet.
  • Paketering av besöksutbud som vänder sig till en ny målgrupp och är kopplad till andra företag eller föreningars verksamhet.
  • Utbildningar som hjälper till att skapa generationsväxling i företag.
  • Nätverk och samarbeten mellan skola och näringsliv.
  • Kompetensutveckling för:
   • Idéer som skapar nya arbetstillfällen inom natur-, kultur- och friluftsupplevelser i leaderområdet.
   • Paketering av besöksutbud som vänder sig till en ny målgrupp och är kopplad till andra företag eller föreningars verksamhet.
   • Marknadsföringsinsatser som kvalitetssäkrar verksamheten.
   • Utbildningar som hjälper till att skapa generationsväxling i företag.
   • Nätverk och samarbeten mellan skola och näringsliv.
   • Skapa attraktiva arbetsplatser för att marknadsföra arbetstillfällen i leaderområdet.

  Finansiering för förstudier, reparationer av byggnader, förbättring av anläggningar som är enbart investering beviljas inte.

Uppfyller ni kriterierna är ni välkomna att göra en intresseanmälan genom att klicka nedan.

Intresseanmälan