I området är avståndet till service varierande och för de som bor långt från centralorten så är det viktigare att behålla den lokala servicen och även att utveckla nya mötesplatser. Samtidigt kan de centra som ligger nära tätorten lida av närheten till kommersiella centrum och på grund av detta få ett begränsat kundunderlag. Många butiker fungerar som naturliga mötesplatser för flera generationer. I takt med utvecklingen uppkommer ett behov av nya mötesplatser som är skapade utifrån dagens förutsättningar så som exempelvis lekplatser, aktivitetscentra eller upplevelser genom kultur som gör att många generationer kan mötas. Samarbete mellan generationer behövs och det är viktigt att generationerna lär av varandra för att skapa en framgångsrik och hållbar lokal anda för engagemang och utveckling. Mötesplatser för unga och gamla i gemenskap behövs och det är viktigt att skapa forum där alla får komma till tals på samma plats.

Kommersiell service har i SWOT-analysen beskrivits som övergripande brister där vi ser stora möjligheter att göra åtgärdsinsatser som gynnar en hållbar utveckling. Problem med indragen kontant- och betalservice liksom neddragning av vård- och sjukvårdsservice i mindre orter medför allt längre avstånd till vårdcentraler. Omvärldsanalyser visar en klar trend på att det arbetas fram nya tekniska lösningar inom vår traditionella sjuk- och vårdservice. Detta förutsätter att lokalbefolkningen har kompetenser att handha och nyttja det serviceutbud som vi framledes kommer att få webbaserat via nätet. Här måste insatser göras för att så många som möjligt som idag inte har kompetenser ska kunna använda den nya informationstekniken i framtiden och nyttja detta utbud. Dalälvarnas utvecklingsområde ser både sociala fondens och landsbygdsfondens medel som nödvändiga för att kompetenshöja och motverka utanförskap och exkludering av äldre och lågutbildade så att de har förmåga att nyttja den nya servicen. Genom leadermetoden kan vi utifrån ett underifrånperspektiv initiera till att föreningar och företag tar på sig roller som centraler/mötesplatser för att vara behjälpliga åt dem som trots kompetensmöjligheter inte klarar detta själva.

Innovativa mötesplatser har också framkommit som stort behov. Affären har av tradition varit den plats som människor träffats i där nyheter och social gemenskap penetrerats. Butiker har på ett flertal orter lagts ner och även på flera ställen där butiken finns kvar så inkluderas inte nyanlända och nyinflyttade i den informations- och sociala gemenskap som finns hos dem som alltid bott på orten. Unga barnfamiljer som är mitt uppe i karriären har också tidsbrist att komma till mötesplatser där de direkt inte kan förena olika behov samtidigt. Här ser vi barnaktiviteter i kombination med serviceinrättningar och kultur som en bra grund att utveckla vidare. Erfarenhetsutbyte kan här skapa insikt hos lokalbefolkningen om att förutfattad uppfattning om olikheter kan vara likheter när vi möts över områdes- och landsgränser. Problematiken och utvecklingstankarna är ofta desamma när vi får del av lösningar på andra orter och i andra länder. Här ser vi att nätverksbildande och erfarenhetsutbyte blir både givande och tagande för samtliga parter vilket gynnar den hållbara utvecklingen. Arbetsmarknad och näringslivets utveckling

Läs ansökningskriterier för:

 • Företag
  Du kan söka stöd för:
  • Projekt för nya tekniska lösningar kopplade till kommersiell service genom att en ny teknik förenklar och ger fler användare möjlighet att använda servicen.
  • Projekt som skapar nya mötesplatser för flera generationer som innehåller barn- och familjeaktiviteter kopplade till servicefunktioner och kultur.
  • Utveckla produkter som är användarvänliga och kopplade till sjuk- och vårdservice.
  • Kompetensutveckling för användning av ny teknik kopplad till nya tekniska lösningar inom kommersiell service.

  Finansiering för förstudier, reparationer av byggnader, förbättring av anläggningar som är enbart investering beviljas inte.

 • Förening
  Du kan söka stöd för:
  • Projekt för nya tekniska lösningar kopplade till kommersiell service genom att en ny teknik förenklar och ger fler användare möjlighet att använda servicen.
  • Projekt som skapar nya mötesplatser för flera generationer som innehåller barn- och familjeaktiviteter kopplade till servicefunktioner och kultur.
  • Utveckla produkter som är användarvänliga och kopplade till sjuk- och vårdservice.

  Finansiering för förstudier, reparationer av byggnader, förbättring av anläggningar som är enbart investering beviljas inte.

 • Organisation
  Du kan söka stöd för:
  • Projekt för nya tekniska lösningar kopplade till kommersiell service genom att en ny teknik förenklar och ger fler användare möjlighet att använda servicen.
  • Projekt som skapar nya mötesplatser för flera generationer som innehåller barn- och familjeaktiviteter kopplade till servicefunktioner och kultur.
  • Utveckla produkter som är användarvänliga och kopplade till sjuk- och vårdservice.
  • Kompetensutveckling för användning av ny teknik kopplad till nya tekniska lösningar inom kommersiell service.

  Finansiering för förstudier, reparationer av byggnader, förbättring av anläggningar som är enbart investering beviljas inte.

Uppfyller ni kriterierna är ni välkomna att göra en intresseanmälan genom att klicka nedan.

Intresseanmälan